Regulamin

kursu

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa  w przeprowadzanym przez Organizatora kursie Zadbane Finanse (dalej: Kurs).  
 2. Celem Kursu jest podnoszenia kwalifikacji i poszerzanie wiedzy w zakresie zarządzania finansami osobistymi, w szczególności w zakresie stosunku do pieniędzy, pozyskiwania dochodu, prowadzenia budżetu i oszczędzania oraz inwestowania.  
 3. Organizatorem jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, ul. Marszałkowska 20/22  
  lokal 64, 00-590 Warszawa oraz CFA Society Poland, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.  
 4. Do dokonania Zgłoszenia udziału w Kursie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne (dalej „Zgłaszający”).  
 5. Uczestnikiem Kursu (dalej „Uczestnik”) jest Zgłaszający, z którym Organizator zawarł umowę o uczestnictwo w Kursie.  

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest: 
  • przekazanie Organizatorowi zgłoszenia oraz informacji uzupełniających; oraz  
  • akceptacja przez Zgłaszającego postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. Do zawarcia umowy o udział w Kursie dochodzi z chwilą potwierdzenia zakwalifikowania Zgłaszającego przez Organizatora drogą mailową. Stronami umowy są Organizator i Zgłaszający.
 3. Zgłoszenie może być dokonane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza elektronicznego zawartego na stronie www.zadbanefinanse.pl
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator może prosić Zgłaszającego o uzupełnienie informacji niezbędnych do identyfikacji Uczestnika lub innych informacji niezbędnych do zawarcia Umowy. Ponadto Organizator może prosić o przekazanie mu dodatkowych informacji przetwarzanych na cele statystyczne, przy czym przekazanie takich informacji jest dobrowolne.
 5. Zgłaszający w zgłoszeniu wskazuje imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres mailowy, na który przesyłane są informacje i komunikaty związane z Kursem.
 6. Zgłaszający otrzymuje bezpłatny dostęp do Kursu.

III. REALIZACJA KURSU

 1. Kurs jest dostępny od stycznia 2022 roku do odwołania.  
 2. W ramach realizacji Kursu Organizator zobowiązuje się: 
  • udostępnić w okresie wskazanym w pkt 1 powyżej łącznie 4 godzin 20 minut zajęć w ramach Kursu, podzielonych na części.
  • udzielić Uczestnikowi dostępu do dedykowanej platformy, która będzie zawierać materiały edukacyjne oraz informacje organizacyjne;
  • przeprowadzić Kurs oraz poszczególne jego elementy na adekwatnym poziomie merytorycznym, z zachowaniem należytej profesjonalnej staranności;
  • wystawić certyfikat ukończenia każdej z części Kursu, pod warunkiem otrzymania zaliczenia. Zaliczenie składa się z 4 testów z 5 pytaniami jednokrotnego wyboru, po jednym na zakończenie każdej części Kursu. Każdy z testów jest udostępniony uczestnikom na zakończenie poszczególnych części Kursu.
 3. Tematykę poszczególnych zajęć wskazuje program. Program udostępniony został na stronie internetowej kursu www.zadbanefinanse.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

IV. DOSTĘP DO PLATFORMY I MATERIAŁÓW

 1. Uczestnicy uzyskają dostęp do dedykowanej platformy Kursu na czas trwania Kursu. Dostęp do dedykowanej platformy Kursu będzie się odbywał za pomocą indywidualnego loginu (nazwa użytkownika) i hasła.
 2. Uczestnicy mogą korzystać ze wszystkich materiałów znajdujących się na dedykowanej platformie Kursu wyłącznie na potrzeby własne. W szczególności Zgłaszający oraz Uczestnik zobowiązują się nie przekazywać materiałów osobom trzecim, chyba że wynika to z istoty danego materiału.
 3. Organizator określa następujące wymogi konieczne w celu zapewnienia poprawnego działania dedykowanej platformy Kursu:
  • w przypadku obsługi platformy w wersji mobilnej wymagane jest korzystanie z systemów Android i iOS od v.11.0.,
  • w przypadku obsługi platformy za pomocą przeglądarki internetowej wymagane jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek, tj. EDGE, Safari, Chrome, FireFox w aktualnych wersjach.

V. ZASADY REZYGNCJI I REKLAMACJE

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie Zgłaszający lub Uczestnik przekaże informację na adres e-mail Organizatora, tj. kontakt@zadbanefinanse.pl.
 2. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu platformy – uwagi, skargi i reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pomoc@zadbanefinanse.pl
 3. Organizator kursów rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Organizator poinformuje Zgłaszającego lub Uczestnika drogą mailową, przesyłając wiadomość na adres wskazany przez Zgłaszającego
  w trakcie rejestracji. 
 4. Zawiadomienie o reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Zgłaszającego/Uczestnika, nazwę Kursu oraz datę.

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ZGŁASZAJĄCYCH

 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, ul. Marszałkowska 20/22 lokal 64, 00-590 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@zadbanefinanse.pl lub adres korespondencyjny właściwy dla Organizatora.
 3. Dane osobowe Zgłaszającego będą przetwarzane:  
  • w celu zawarcia oraz wykonania umowy o udział w Kursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której Zgłaszający jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  • w celu obsługi rachunkowo-księgowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości;
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, której Zgłaszający jest stroną lubw przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interes Administratora– do czasu złożenia przez Zgłaszającego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
  Administratora, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 6. Zgłaszający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na jego s
 7. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 8. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE zwykłego pobytu Zgłaszającego, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Administratora ww. celów przetwarzania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z ważnej przyczyny Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest w szczególności:
  • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładnie stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  • wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
  • usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  • zmiana w zakresie procesu przystępowania Uczestników do Kursu;
  • aktualizacja wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie.
 2. Zmiana warunków niniejszego Regulaminu wymaga dla swojej skuteczności przekazania informacji o tej zmianie co najmniej w formie dokumentowej oraz powiadomienia wszystkich Zgłaszających i Uczestników poprzez przesłanie wiadomości email na adres korespondencyjny z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. W tym okresie Zgłaszający może wypowiedzieć udział w Kursie.
 3. Wypowiedzenie udziału w Kursie jest możliwe wyłącznie przez Zgłaszającego i wymaga zachowania jednej z form: pisemnej pod rygorem nieważności lub dokumentowej z wykorzystaniem adresu email podanego Organizatorowi.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.