HomePolityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAWARCIA I WYKONYWANIA UMOWY

I. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, ul. Marszałkowska 20/22 lokal 64, 00-590 Warszawa

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail igte@igte.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://igte.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 22 629 09 27 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy świadczenia na Pani/Pana rzecz usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług;
  • Świadczenie usług polega w szczególności na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów oraz na udostępnieniu materiałów szkoleniowych za pośrednictwem utworzonego przez Administratora indywidualnego konta w serwisie www.zadbanefinanse.pl
  • Administrator dokonuje również przetwarzania danych w celach opartych na jego prawnie uzasadnionym interesie. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dostarczanie klientom ofert i dostępnych promocji prowadzonych przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

IV. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres mailowy, nazwa użytkownika w serwisie i hasło (dane uwierzytelniające)

V. ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności dostawcom usług IT.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

VII. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani / Pan administratorowi, tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

VIII. PRAWA DO WNIESIENIA SPRZECIWU

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

X. INFORMACJA O DOWOLNOSCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu założenia konta jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy i świadczenie usług na Pani/ Pana rzecz.